Sistema de puntos “Saber”

En el contexto de un programa de becas para estudiantes, una o varias escuelas organizan a una red de niños para que se enseñen entre ellos, lo que en pedagogía se llama peer-to-peer learning. Esta red de niños se organiza de la siguiente forma: los niños de 16 años enseñan a los de 14, los de 14 años enseñan a los de 12, los de 12 a los de 10, y así sucesivamente. A los niños de 8 años se les da 50 cupones, cada cupón vale por una hora de enseñanza para que niños mayores le ayuden con las tareas escolares, por ejemplo hacer los deberes, o repasar asignaturas en que el niño necesita mejorar.

Los niños  de 10 años que reciben estos cupones pueden ahorrarlos, o pueden gastarlos para que los de 12 les ayuden con sus tareas escolares. Al final del sistema educativo, los niños que haya conseguido más vales podrán usarlos a modo de descuento para pagar parte de la matrícula universitaria, a razón de X dinero por cupón.

El Ministerio de Educación o una entidad benéfica financiadora de este sistema de becas estudiantiles en moneda social habrá firmado previamente un acuerdo con la universidad, por el cual la universidad canjea los cupones por euros. De esta forma se consigue que los niños se enseñen entre ellos, a un coste mucho más bajo que el que hubiera significado contratar a maestros adultos por todas esas horas de enseñanza.

Anuncios

Cupones Babysit co-op

Un grupo de familias con niños y niñas de edades cercanas, por ejemplo un grupo de vecinos o miembros de una guardería, forman un cooperativa para el cuidado de niños. Al entrar en la cooperativa, llamada Babysit co-op, cada familia recibe 20 de cupones que sirven para pagar servicios de cuidado de niños por parte de alguna de las otras familias miembro de la cooperativa.

Al salir de la cooperativa, las familias deberán devolver el mismo número de cupones que recibieron al entrar. Mientras tanto, pueden utilizar los cupones para pagar servicios de cuidado de niños que realizarán otras familias de la misma cooperativa. Cada cupón vale por 1 hora. Si el cuidado de niños se extiende a horas nocturnas, o si incluye dar de comer, se pagan 2 cupones por hora.

De este modo las familias forman una red de apoyo mutuo, sin tener que pagar dinero o sin sentirse mal por pedir el favor de que otra persona cuide a sus hijos. De esta forma los padres y madres pueden dejar a sus niños a resguardo mientras ellos salen a divertirse, o para hacer otras tareas y recados sin los hijos. Este tipo de cooperativas están muy desarrolladas, en particular en los países anglo-sajones, donde se llaman Babysit co-ops.


Xarxa de Compra Local: un projecte de economia social

La Xarxa de Compra Local (XCL) és una innovació financera en moneda local, amb l’objectiu de promoure el comerç local a través d’una moneda local. La XCL es forma d’un Circuit de Comerç Local i d’un Circuit de Micro-Crèdit. La fundació holandesa en I+D en Micro-finances Social TRade Organisation (STRO) disposa de la tecnologia necessària per a gestionar una Xarxa de Compra Local (www.cyclos.org). En els seus 40 anys de història, ha demostrat en diversos països que els tres mecanismes dels que es composa tenen grans externalitats positives, que poden reactivar el conjunt d’una economia regional.

1. Circuit de Comerç Local:

Oferim a associacions de comerciants locals i a ajuntaments, muntar un Circuit de Comerç Local (CCL). El CCL és un mecanisme de fidelització de clients, que millora la posició commercial de PIMES i comerços locals. Es tracta d’una forma de pagament en tarjèta magnètica o disposisitu mòbil, consistent en un compte bancari electrònic en moneda local. L’usuari carrèga aquesta compte CCL desde la seva compte bancària en Euros, i aconegueix un Bonus del +10% (carrega 10€ i reb 11€ en moneda local al seu compte CCL). Aquest descompte es diluirà en la nostra xarxa de pimes locals, que comerciaràn entre elles amb aquesta moneda local electrònica.

Cada trancció dins la xarxa tindrà una taxa de només el 2%, de forma que en 5 transaccions s’haruà compensat el Bonus o descompte que ha rebut el consumidor. D’aquesta forma es crea un sistema de fidalització de clients en comerços locals, creant un effecte multiplicador de l’activitat econòmica, ja que la compra en comerços de proximitat ajuda a mantenir els lloc de treball locals. Si abans de les 5 transaccions algú vol retirar els Euros, ho pot fer però asumirà la penalització de les tases del 2% que resten fins les 5 transaccions desitjades. És a dir, el segon d’aquesta cadena de transaccions entre proveidros locals tindria una Malus del -8%, el tercer del -6%, el quart del -4%, i així successivament fins que el Malus deapareix després de 5 transaccions.

D’aquesta forma incentivem la compra en comerços de proximitat, amb un descompte del 10% que després es diluex en la xarxa de proveidors locals, fidelitzant clients i fomentant els llocs de treball en comerços locals.

STRO ofereix a administracions municipals oferir una XCL com a política pública de promoció econòmica del comerç de proximitat, i de foment de l’ocupació en el sector PIMES. Des de STRO oferim la teconologia i els serveis necessaris per muntar un CCL a nivell de municipi, d’associació de comerciants locals, de gremis de comerciants locals, etc.

La XCL dona un Bonus o descompte del 10% que fidelitza al consumidor local, i que no perjudica al comerciant si aquest se’ls gasta en comerços locals. Quan la moneda social digital a circulat 5 vegades dins la localitat, es podrà convertir a euros amb una penalització de només l’1%. D’aquesta forma creem un mecanisme de fidelització de clients locals, una plataforma online de publicitat per a comerços de proximitat que ofereix descomptes selectius als clients més fidels.

2) Circuit de Micro-Crèdit:

2.1) Línia de Crèdit a Curt Termini: Oferim a les pimes de la nostra xarxa, una línia de crèdit a 180 dies per 20% se la seva facturació de l’any anterior. Aquest crèdit es dona en moneda local, a un tipus d’interès del 0% o 1%, que es pot gastar dins la xarxa CCL descrit en la fase dos d’aquest projecte. La PIME que demana aquest servei haurà de contractar una Societat de Garantia Recírpoca o aseguradora que avali aquesta línia de crèdit dins la nostra xarxa de comerços.

2.2) Crèdit Comercial: Oferim a les PIMEs amb crèdit comercial (és a dir, amb una factura a cobrar a llarg termini, per exemple, en més de 90 dies) una alternativa low cost al factoring i al crèdit bancari al circulant. Les pimes entren la factura al nostre Circuit de Micro-Crèdit, i firmen un conveni amb nosaltres i la aseguradora per a garantitzar la liquidació de la factura en una data determinada (per exemple, 90 dies) a un cost del 1% o 2% que asumeix la PIME que entra la factura al circuit.

La factura assegurada passa a respaldar la creació d’uns pagarés digitals en moneda local. Aquesta moneda local és específica, ja que no es respalda per Euros prèviament entrats al sistema com en el cas del CCL. Aquests pagarés es diferencien perquè es respalden per una factura assegurada per una tercera part solvent. En la data pre-establerta amb l’asseguradora, aquests pagarés desapareixen i es converteixen a Euros líquids que es transfereixen al compte bancari en Euros del seu poseïdor. És a dir, qui, en la data del venciment de la factura poseeixi aquest pagarés, rebrà els Euros corresponents sense cap cost. Durant el temps de vida d’aquests pagarés, es podran utilitzar per pagar béns i serveis en els comerços members del CCL.

Si algún usuari de la nostra xarxa d’usuaris vol convertir aquests pagarés a Euros, pot fer-ho en qualsevol moment, a un cost. El cost dependrà dels interessos d’una línia de crèdit bancari tradicional que l’administració del C3 activa per a obtenir els Euros; i poder així donar-los al solicitant de la conversió d’un pagaré abans de la seva data de liquidació establerta. Els interessos a pagar seràn només el restants fins a la data de venciment del pagaré (la data assegurada de liquidació de la factura corresponent). És a dir, si han passat 70 dies quan es demana la conversió, només s’hauran de pagar interessos dels 20 dies restants (quan la data de venciment del pagaré és en 90 dies). L’usuari serà informat en tot moment dels interessos corresponents, que haurà de pagar en cas de sol·licitar una conversió prematura a Euros dels pagarés en el seu compte XCL. D’aquesta forma es resolen les tensions de tesoreria i la falta de liquiditat en el sector PIMEs, que evita la dependència al crèdit bancari tradicional que actualment carrega tipus d’interès insostenibles.

Resum:

El Circuit de Comerç Local, fidelitza clients en els comerços de proximitat, incrementant els llocs de treball que es mantenen dins la localitat (les PIMES arrelades localment són les que creen més opcupació). El Circuit de Micro-Crèdit dona crèdit en moneda local a tipus d’interès molt baixos i redueix la dependència de les PIMES als bancs tradicionals per tenir l’accés a la financiació a curt termini. A més a més el micro-crèdit no es gasta en productes importats sinó amb productes lcoals, el que crea un efecte multiplicador de l’activitat econòmica local ja que el diner circula localment durant més temps.

Una vegada establerts els CCL municipals, des de STRO oferirem suport a les associacions de comerciants locals per a la posada en marxa del Circuit de Micro-Crèdit en moneda local. Finalment es podrà connectar les diferents Xarxes de Compra Local del territory de Catalunya, primer mitjançant Cicruits de Comerç Local i després afegint-hi els Circuits de Micro-Crèdit.

La fundació STRO ha provat a diversos països les innovacions financeres que es describen en aquest projecte. Ara es disposa a iniciar una Xarxa de Compra Local a Catalunya. La finalitat del projecte és reactivar l’economia de local, amb dos mecanismes que han estat probats amb èxit en altres països. La XCL és auto-sostenible financerament, principalment mitjançant micro-tases a les PIMEs usuaries de les línies de crèdit comercial.

Es pot gestionar exclusivament des de la societat civil, pot implementar-se com a política pública a nivell municipal i regional, o pot adaptar-se a diverses formes de partenariat público-privat. En el cas de l’Uruguai, el govern d’aquest país ha impulsat el projecte de STRO, i ha acceptat la moneda local en el pagament de impostos i serveis públics! STRO anima a posar en marxa XCLs arreu de països europeus en recessió, ja sigui exclusivament com a iniciativa societat civil o en col·laboració amb el sector públic local.

La fundació STRO promou canvis del sistema monetari, en benefici de l’economia social, de la liquiditat en el sector PIMEs, i de la resiliència de les economies locals. Convidem enérgicament a tota la societat civil, en particular a l’economia social; cooperatives, empreses d’inserció laboral i pimes, a iniciar projectes de XCL arreu de Catalunya, per tal de re-localitzar l’economia.


RAMICS

Research Association on Monetary Innovation and Community and Complementary Currency Systems

Social Trade Organisation

Comunidades del Buen Vivir en la Era de la Información ¿ABUNDANCIA SOSTENIBLE? Este blog recoge descripciones de casos de monedas funcionales: sistemas de pago complementarios y más eficientes que las políticas tradicionales del Estado del Bienestar

IJCCR

International Journal of Community Currency Research

Complementary Currency Resource Center

Complementary Currency Systems

Qoin

Comunidades del Buen Vivir en la Era de la Información ¿ABUNDANCIA SOSTENIBLE? Este blog recoge descripciones de casos de monedas funcionales: sistemas de pago complementarios y más eficientes que las políticas tradicionales del Estado del Bienestar

VIVIR SIN EMPLEO

Comunidades del Buen Vivir en la Era de la Información ¿ABUNDANCIA SOSTENIBLE? Este blog recoge descripciones de casos de monedas funcionales: sistemas de pago complementarios y más eficientes que las políticas tradicionales del Estado del Bienestar